İNCEYER MAHALLESİ TESLİM ALINMAYAN YER TESLİM EVRAKLARI

7.03.2024 / Gösterim Sayısı : 324 / Arşiv

Bölge Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan  "Ceyhan 1.Kısım A.T ve TİGH Projesi" işi kapsamında kalan, Adana İli, Ceyhan İlçesi, İnceyer Mahallesine ait Toplulaştırma Projesi çalışmaları tamamlanmış olup, projenin son aşaması olan geçici yer teslim işlemi 18.01.2021-31.01.2021 tarihleri arasında 14 (Ondört) gün süre ile mahallinde yapılmıştır.

İnceyer Mahallesinde yapılmış olan geçici yer teslim işleminde; 07/02/2019 tarih ve 30679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği'nin 23. maddesine istinaden hazırlanan, Arazi Toplulaştırması Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik Talimatının 9.1 Blok ve Parsellerin Araziye Aplikasyonu ve Yer Teslimi başlığı altında ‘'Dağıtıma katılmayan veya fiilen yer teslimi yapılamayan hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneği iadeli taahhütlü resmi yazı ile ilgili muhtarlıklara gönderilir. İlgili muhtarlığa yapılan teslimatı müteakiben hak sahiplerinin yeni parsellerine ait parsel kroki örneğinin ilgili muhtarlıkta olduğu hususu DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin İnternet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde (30) otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu durum tutanakla tespit edilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.'' hükmü gereğince ilgililere ilanen duyurulur.