ADANA DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN (TAŞINMAZ MAL SATIŞI)

4.03.2024 / Arşiv

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların mülkiyetinin DSİ Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi ve “DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı Ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” hükümlerine göre “Açık Teklif” usulü ile satışları yapılacaktır.

 2- Söz konusu taşınmaz malların DSİ Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin satış ihalesi DSİ Adana 6.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda “Açık Teklif” usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

     ( *  işaretli olan taşınmazlar “Kapalı Teklif” usulü ile satışı yapılacaktır.)

 3- İhaleye katılacak olanlar, taşınmaz malların “Satış ve Kiralama Şartnamesi”ni Adana DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ilan tarihinden itibaren mesai saatleri içerisinde ihale gününden bir gün önce saat 16.00’a kadar 500,00 TL bedel karşılığında alabilirler.

 4- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine aynı kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıdaki listede yazılı geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin en geç ihale gününden bir gün önce saat 16.00’a kadar T.C Ziraat Bankası Adana Şubesi IBAN: TR 6200 0100 0013 3677 8186 5004 DSİ 6.Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılması veya aynı kanunun 26/b maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen bankalardan süresiz teminat mektubu alınması gerekmektedir.

 5- İhaleye katılacak tüzel kişiler (şirketler) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ve (ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış) halen faaliyette bulunduğuna dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin sirküleri veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarını belgeleyen noterden onaylı vekaletnameyi,

     Özel kişiler adına ihaleye katılacak kişiler özel kişiyi temsil ettiğine dair noterden tasdikli vekaletnameyi vermeleri şarttır.

 6- İsteklilerin ihale gününden bir gün önce mesai bitimine kadar DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatını yatırmış olduğuna dair makbuzu veya teminat mektubunu, satış ve kiralama şartnamesini, e-Devlet’ten alınacak barkotlu ve kare kotlu ikametgah ilmühaberi (son 6 aya ait olacak), nüfus cüzdanı fotokopisi, vergi kimlik fotokopisi vs. evraklarla birlikte bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

İli

İlçesi

Köyü/
Mah.

Ada/  Parsel

Cinsi

Alanı
 ( m2 )

DSİ
Hissesi   ( m2 )

İmar Durumu

Tahmin Edilen
Bedeli (TL)
(KDV Hariç)

Geçici Teminatı (TL)

İhale
Tarihi

İhale
Saati

*Adana

Çukurova

Dörtler

112/1

Arsa

2112

Tam

Günübirlik Tesis Alanı

33.792.000

1.020.000

21.03.2024

10.00

Adana

Seyhan

Sarıhamzalı

13182/5

Arsa

6941,43

87,10

Sanayi Tesis

Alanı

435.500

13.100

21.03.2024

10.30

Adana

Seyhan

Sarıhamzalı

13183/2

Arsa

4806,75

195,33

Sanayi Tesis

Alanı

976.650

29.300

21.03.2024

11.00

Adana

Seyhan

Şakirpaşa

11313/4

Arsa

2556

324

Konut Alanı

4.536.000

136.100

21.03.2024

11.30